Nyinflyttad

Informationen på denna sida kommer varje ny
fastighetsägare i Klockhammar att få via styrelsen.

Välkommen till Klockhammar!

2020

Föreningens styrelse vill hälsa dig och din familj välkommen till Klockhammar! Vi hoppas att ni kommer att trivas och ber er att läsa igenom och ta del av denna information. Du är givetvis alltid välkommen att kontakta någon av styrelsens medlemmar om du har frågor.

Klockhammars samfällighetsförening består av 152 fastigheter. Vid årsskiftet 2018/2019 var boendeformen för dessa följande: 89 fast, 50 fritid och 13 obebyggda. Fastighetsägare inom Klockhammars bostadsområde är medlemmar i Klockhammars samfällighetsförening. Debitering till föreningen är fastställd genom en lantmäteriförrättning där andelstal anges beroende på boendeform. Det innebär att det är viktigt att vara folkbokförd där man har sin huvudsakliga nattliga vila så att rätt avgift debiteras.

Mer om vad det innebär att bo i en samfällighet finns att läsa på vår hemsida. Föreningen bildades 1968 och äger samt förvaltar markområden och byggnader inom Klockhammars bostadsområde.

Föreningen äger och förvaltar 13 byggnader såsom kvarn, stall med loge, fårhus, magasinsbyggnad. I stallet finns det för närvarande 3 hästar. Vidare hyr föreningen ut en del förrådsutrymmen i vissa byggnader.

Föreningen har egna vatten- och avloppsanläggningar som kräver kontinuerlig tillsyn. Särskilda kommittéer ansvarar för detta arbete.

För väghållningen inom området finns en kommitté som beställer snöröjning, sandning och sommarunderhåll samt eventuella förbättringsåtgärder.

På våra grönområden finns vårt fina bad och bland annat en fotbollsplan. Badkommittén klipper gräset vid bad och fotbollsplan, sköter toaletten och håller rent och snyggt kring badet.

Föreningen äger även stora grönområden med karaktär av skog – park. Vid behov utförs skogsavverkning med målsättning att bevara parkkaraktären.

Det är inte tillåtet för enskilda medlemmar att utan överenskommelse med föreningens skogsansvarige utföra avverkning på grönområdena.

Allt gemensamhetsägande måste skötas och det sker i stor utsträckning genom ideella arbetsinsatser. I bilagda funktionärsförteckning kan du se att det är många funktionärer i föreningen.

Alla kan bidra på olika sätt till exempel genom att ställa upp som funktionär i styrelse eller någon kommitté, genom arbetsinsats på föreningens årliga arbetsdagar och genom att hålla efter sly i vägrenen i anslutning till den egna tomten.

Arbetsdagar, en eller två dagar anordnas vår och höst beroende på omfattning av det arbete som skall utföras. Medlemmar som av någon anledning inte kan delta på föreningens arbetsdagar kan i stället erlägga en avgift för arbetsdagen. Denna avgift är inte obligatorisk utan ska ses som en avgift för att sköta och underhålla de gemensamma anläggningarna. Datum och tid för årets arbetsdagar fastställs på föreningsstämman. På Klockhammarslogen serveras ärtsoppa på arbetsdagarna.

Midsommar firas traditionsenligt med dans kring midsommarstång. Midsommaraftons morgon samlas medlemmar för att plocka blommor, binda kransar och löva midsommarstången.

Som du kanske förstår behövs det kunskaper och tjänstvillighet inom många olika områden i ett område som Klockhammar om det ska kunna bibehålla sin standard. Föreningen vill därför gärna få reda på om du har speciella kunskaper inom styrelsearbete, ekonomi, byggteknik, vattenverk, avloppsverk, fritidsaktiviteter eller annat som kan vara värdefullt för föreningen. Du kommer säkert att bli tillfrågad om vilka färdigheter som du kan bidra med.

Avgifter till föreningen fastställs på stämman och beror på hur din fastighet utnyttjas: fastboende, fritidsboende eller obebyggd fastighet. Alla betalar lika stor föreningsavgift. Investerings- och underhållskostnader för föreningens byggnader och anläggningar är lika för alla och ingår i föreningsavgiften. Vägavgiftens storlek beror på om fastigheten är bebyggd eller inte. Avgiftsadministrationen sköts av föreningens styrelse. Påminnelseavgift tas ut enligt räntelagen. Betala avgifterna i tid då påminnelser kräver merarbete för den som har ansvaret för detta.

Föreningen har en egen hemsida www.klockhammar.se. Där finns det såväl aktuell information om vad som händer och är på gång som historik om Klockhammar. Här ser du även vem som är kontaktperson för olika frågor om du har frågor om vatten, vägar, skog, avlopp eller annat. Här finns även kontaktuppgifter till styrelsen om du vill komma i kontakt med någon av oss, eller ställa en fråga.

Det finns också möjlighet att ändra information om namn, adress, e-post och telefonnummer till föreningens medlemsförteckning. Du kan också anmäla om du vill ha SMS-meddelande om något akut händer i Klockhammar, till exempel om vattnet är slut eller måste stängas av en tid.

Med vänliga hälsningar
Klockhammars samfällighetsförening
Hans Nilsson, ordförande

Bilagor:

1. Karta-över-Klockhammar.pdf

2. Senaste verksamhetsberättelsen och stämmoprotokoll

3. Medlemsmatrikel och funktionärsförteckning delas ut manuellt

4. Stadgar för samfällighetsföreningen

5. Information om vad det innebär att bo i samfällighet

Föreningens styrelse och funktionärer hittar du under fliken Kontakt!