Stadgar, stämma, arbetsfördelning

Föreningsstämma ska hållas årligen under februari månad. Kallelse skickas senast två veckor före stämman via brev till alla medlemmar. Stämman hålls vanligen i Församlingshemmet, Närkes Kil.

Stämmoprotokoll 25 feb 2020

Stadgar för Klockhammars Samfällighetsförening

I stadgarna hänvisar vissa paragrafer till ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” som är den lag som styr samfälligheters verksamhet. Bland annat kan man läsa att
”Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst…(texten fortsätter)…Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem…” (utdrag ur §49)

Lagen hittar du här!

Lathund för röstning i samfälligheten

Lagfaren ägare har rösträtt.

  1. Om du ensam äger en eller flera fastigheter så har du en (1) röst.
  2. Om du och din sambo äger en fastighet gemensamt så har ni tillsammans en (1) röst.
  3. Om du och din sambo äger en fastighet tillsammans och din sambo inte kan komma till röstningen så måste du ha sambons fullmakt, annars får du inte rösta. Ni har en (1) röst tillsammans.
  4. Om du och sin sambo äger en fastighet tillsammans och ingen kan komma så kan båda lämna varsin fullmakt till ombudet. Ni har då en (1) röst tillsammans.
  5. Om du äger två eller fler fastigheter med eller utan hus så har du en (1) röst.
  6. Om du och din sambo äger två eller fler fastigheter tillsammans så har ni en (1) röst.
  7. Om du och din sambo äger en fastighet tillsammans och du dessutom står som ensam ägare till en annan fastighet så har ni tillsammans en (1) röst.
  8. Ett ombud som äger fastighet får naturligtvis rösta för egen del men också medföra högst tre (3) fullmakter (gäller 2020, därefter gäller en (1) fullmakt).

Här finns information om vad det innebär att bo i en samfällighet:
https://www.villaagarna.se/Samfalligheter/Fragor–svar-om-samfalligheter/
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/vad-innebar-det-att-bo-i-en-samfallighet/


Beskrivning av arbete i styrelse och kommittéer:
Arbetsfördeln i Klockhammar (ver. 2019_2) (pdf)