Stadgar, stämma, arbetsfördelning

Föreningsstämma ska hållas årligen under februari månad. Kallelse skickas senast två veckor före stämman via brev till alla medlemmar. Stämman hålls vanligen i Församlingshemmet, Närkes Kil.

Stämmoprotokoll 25 feb 2020

Stadgar för Klockhammars Samfällighetsförening

I stadgarna hänvisar vissa paragrafer till “Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” som är den lag som styr samfälligheters verksamhet. Bland annat kan man läsa att
“Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst…(texten fortsätter)…Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem…” (utdrag ur §49)

Lagen hittar du här!


Här finns information om vad det innebär att bo i en samfällighet:
https://www.villaagarna.se/Samfalligheter/Fragor–svar-om-samfalligheter/
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/vad-innebar-det-att-bo-i-en-samfallighet/


Beskrivning av arbete i styrelse och kommittéer:
Arbetsfördeln i Klockhammar (ver. 2019_2) (pdf)