Myndighetsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun (pdf)

Föreningen har sammanställt några viktiga regler som gäller inom Örebro kommun, alltså även i Klockhammar.

Tomters skick
Som tomtägare är du skyldig att se till att din tomt är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en betydande olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en betydande olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.
Boverket skriver att skyldigheten att sköta tomten så att risk för olycksfall begränsas kan till exempel aktualiseras i de fall större träd riskerar att falla ner på egendom eller personer i omgivningen.
Vidare skriver Boverket att vad som utgör betydande olägenhet ska bedömas med urskiljning och utifrån de förhållanden som råder på den aktuella platsen. Vegetation får inte tillåtas växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt. Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en betydande olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på orten. Domstolarna har i rättspraxis gett uttryck för en restriktiv tolkning av när betydande olägenhet på grund av störande växtlighet föreligger.

Läs mer hos kommunen:
https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/bostader–tomter/bostad–halsa/ovardad-tomt.html

Även hos Boverket:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsarenden/ovardad-tomt/

Fyrverkerier
Stämman vädjar till alla att visa hänsyn och följa de regler som finns med tanke på att en del djur, exempelvis hundar, påverkas starkt av impulsljud som smällare och andra explosioner. Förutom att djurets hörsel är mycket känslig så kan djuret uppleva fysisk smärta av en explosion. Hunden blir alltså inte bara rädd utan det kan också göra ont.

Klockhammar är ett detaljplanelagt område inom Örebro kommun och således gäller ”Allmänna lokala föreskrifter för Örebro kommun” (pdf) även hos oss:

9 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Tillstånd av Polismyndigheten krävs för användning av pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område i Örebro kommun.

Vi vill alla trivas och må bra i Klockhammar. Låt oss göra vårt bästa genom att visa omsorg och hänsyn mot varandra och tänka oss för innan vi åstadkommer störningar som kan innebära oro och kanske till och med någon form av skada hos våra grannar.

Om hund och katt inom Örebro kommun (pdf)
Om du klickar på denna rubrik så kan du läsa vad som gäller tillsyn av hund och katt.