Nyinflyttad

Informationen på denna sida kommer varje ny fastighetsägare i Klockhammar att få via styrelsen. Uppdaterad april 2022.

Välkommen till Klockhammar

Föreningens styrelse vill hälsa dig och din familj välkommen till Klockhammar. Vi hoppas att ni kommer att trivas och ber er att läsa igenom och ta del av den information som sänts till dig. Den information vi behöver av dig är namn, adress – både adressen i Klockhammar och din postadress om du är fritidsboende samt e-post och telefonnummer. Den du ska kontakta står under fliken ÄNDRA ADRESS på hemsidan alternativt kan du ta kontakt med någon i styrelsen.
Klockhammars samfällighetsförening består av 150 fastigheter varav för närvarande 89 är åretruntboende, 50 är fritidsboende varav 3 utan avlopp samt 11 är obebyggda.

Lite historia – Klockhammars tomtägareförening bildades 1968 och var en ideell förening. Klockhammars Vägförening bildades någon gång på 1970-talet och ombildades 2007 genom en förrättning till en samfällighetsförening med två gemensamhetsanläggningar. Klockhammars tomtägareförening ombildades år 2010 i en förrättning och 3 gemensamhetsanläggningar lades till i den tidigare bildade samfällighetsföreningen. I och med denna förrättning ändrades namnet till Klockhammars samfällighetsförening och Klockhammars tomtägareförening gick i graven.

Genom dessa två förrättningar är fördelningen av andelstal per fastighet beslutad. Föreningen äger dock rätt att ändra andelstal om boendeform för fastigheten ändras. Detta görs till Lantmäteriet och bekostas av ägare till fastigheten.

Avgifter till föreningen fastställs på årsmötet i samband med att budgeten godkänns. Avgiftsadministrationen sköts av föreningens styrelse. Påminnelseavgift tas ut enligt räntelagen. Betala avgifterna i tid ty påminnelser kräver merarbete för de som sköter denna syssla.

Föreningen äger och förvaltar 13 byggnader såsom kvarn, stall med loge, magasinsbyggnad samt vatten- och avloppsanläggningar. I stallet finns det för närvarande 3 hästar och några får. Vidare hyr föreningen ut en del förrådsutrymmen i vissa byggnader. Om du är intresserad av att hyra förråd ber vi dig kontakta någon i styrelsen.

Föreningens vatten- och avloppsanläggningar kräver kontinuerlig tillsyn. Särskilda kommittéer ansvarar för detta arbete.

För väghållningen inom området finns en kommitté som både utför en del arbeten själva men även beställer snöröjning, sandning och sommarunderhåll samt eventuella förbättringsåtgärder för våra vägar.

På våra grönområden finns vårt fina bad med utegym och lekpark. Badkommittén klipper gräset vid bad och fotbollsplan, sköter toaletten och håller rent och snyggt kring badet.

Föreningen äger även stora grönområden med karaktär av skog – park. Vid behov utförs skogsavverkning med målsättning att bevara parkkaraktären.

Det är inte tillåtet för enskilda medlemmar att utan överenskommelse med föreningens skogsansvarige utföra avverkning på grönområdena.

Allt gemensamhetsägande måste skötas och det sker i stor utsträckning genom ideella arbetsinsatser. I funktionärsförteckningen ser du att det är många funktionärer i föreningen.

Alla kan bidra på olika sätt till exempel genom att ställa upp som funktionär i styrelse eller någon kommitté, genom arbetsinsats på föreningens årliga arbetsdagar och genom att hålla efter sly i vägrenen i anslutning till den egna tomten.

Arbetsdagar, en eller två dagar, anordnas vår och höst beroende på omfattning av det arbete som måste utföras. Har du inte möjlighet att delta på föreningens arbetsdagar kan du i stället erlägga en avgift för arbetsdagen. Denna avgift är inte obligatorisk utan ska ses som en hjälp för att sköta och underhålla de gemensamma anläggningarna. Datum och tid för årets arbetsdagar fastställs på föreningsstämman.

På Klockhammarslogen serveras ärtsoppa på arbetsdagarna. Midsommar firas traditionsenligt med dans kring midsommarstång. midsommaraftons morgon samlas medlemmar för att plocka blommor, binda kransar och löva midsommarstången.

Som du kanske förstår behövs det kunskaper och tjänstvillighet inom många olika områden i ett område som Klockhammar om det ska kunna bibehålla sin standard. Föreningen vill därför gärna få reda på om du har speciella kunskaper inom styrelsearbete, ekonomi, byggteknik, vattenverk, avloppsverk, fritidsaktiviteter eller annat som kan vara värdefullt för föreningen. Du kommer säkert att bli tillfrågad om vilka färdigheter som du kan bidra med.

Föreningen har en egen hemsida www.klockhammar.se. Där finns det såväl aktuell information om vad som händer och är på gång som historik om Klockhammar. Här ser du även vem som är kontaktperson för olika frågor, ex om du har frågor om vatten, vägar, skog, avlopp eller annat. Här finns även kontaktuppgifter till styrelsen om du vill komma i kontakt med någon av oss, eller ställa en fråga.

Du kan också anmäla om du vill ha sms-meddelande om något akut händer i Klockhammar, till exempel om vattnet är slut eller måste stängas av en tid.

Med vänliga hälsningar
Klockhammars samfällighetsförening

Bilagor:

1. Karta-över-Klockhammar.pdf

2. Senaste verksamhetsberättelsen och stämmoprotokoll delas ut manuellt

3. Medlemsmatrikel och funktionärsförteckning delas ut manuellt

4. Stadgar för samfällighetsföreningen

5. Information om vad det innebär att bo i samfällighet

Föreningens ordförande, sekreterare, kassör och de flesta funktionärerna hittar du under fliken Kontakt!