Avlopp


Vår avloppsanläggning med två biologiska dammar

Avloppskommittén 2021 består av  Jonny Hagberg (sammankallande), Håkan Johansson, Peder Eriksson och Michael Holm.

Vårt dricksvatten och vår reningsanläggning för avloppsvatten står under tillsyn av Örebro kommun. Både dricksvatten och avloppsvatten analyseras regelbundet och redovisas till Miljökontoret.

Reningsprocessen kontrolleras dels före rening, dels efter, för att vi ska kunna se effektiviteten i reningsprocessen och att vi håller oss inom angivna riktvärden och gränser.

Analysresultat 03 aug 2021
Inkommande_2021-08-03
Utgående_2021-08-03

Analysresultat 26 juni 2021
Inkommande_20210629.pdf
Utgående_20210629

Analysresultat 18 maj 2021
Inkommande_20210518
Utgående_20210518

Analysresultat 23 feb 2021
INKOMMANDE_20210223.pdf
UTGAENDE_20210223.pdf

Analysresultat 12 jan 2021
Inkommande_20210112
Utgående_20210112

Analysresultat 12 nov 2020
Inkommande_20201112
Utgående _20201112

Analysresultat 22 sept 2020
Inkommande_20200922
Utgående_20200922

Analysresultat 29 juli 2020
Inkommande_20200729
Utgående_20200729

Analysresultat 24 juni 2020
INKOMMANDE_20200624
UTGÅENDE_20200624

Analysresultat 15 maj 2020
INKOMMANDE_20200515
UTGÅENDE_20200515

Analysresultat 8 april 2020
INKOMMANDE_20200408_0772
INKOMMANDE_20200408_0771
UTGÅENDE_20200408_0777
UTGÅENDE_20200408_0776

Analysresultat 17 feb 2020
INKOMMANDE_200218
UTGÅENDE_200218

Analysresultat 9 januari 2020
INKOMMANDE_20200109_1.pdf
INKOMMANDE_20200109_2.pdf
UTGÅENDE_20200109_1.pdf
UTGÅENDE_20200109_2.pdf

Analysresultat 13 november 2019
INKOMMANDE_20191113
UTGÅENDE_20191113

Analysresultat 1 oktober 2019
INKOMMANDE_20191001
UTGÅENDE_20191001

Analysresultat 31 juli 2019
Inkommande_2019-07-31
Utgående_2019-07-31


Förklaringar till reningsparametrar
BOD: Ett indirekt mått på avloppsvattnet innehåll av ORGANISKA FÖRORENINGAR. BOD-värdet anger hur mycket syre det åtgår för att med hjälp av bakterier bryta ner föroreningen. Reningen görs i stora höga gröna burken nedanför reningsverket. Reningskrav: Bäst möjliga.

BOD 7: Samma som ovan men mätt efter det att bakterierna fått verka under 7 dygn.  Reningen görs också i gröna burken. Reningskrav: Bäst möjliga.

COD-CR: Ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av organiska föroreningar. Analysen görs med kaliumdikromat och mäter värdet på andra sorters organiska föroreningar än BOD. Reningen görs i gröna burken. Reningskrav: Bäst möjliga.

FOSFOR (Miljökontoret kallar mätpunkten för TOTALFOSFOR eller P-TOT): Fosfor är ett fast grundämne med kemisk beteckning P.  Fosfor förekommer i olika former i avloppsslammet och det totala värdet mäts. Fosfor är livsnödvändigt för biologisk tillväxt. Det är därför bönderna sprider avföring från ko och svin på sina åkrar. Men om vi inte tar bort det ur vårt avloppsvatten bidrar det till att bland annat sjön Tysslingen växer igen. Reningen görs inne i verket. ”Lorten” blir till slam som skickas ut i en tank i kullen före reningsverket. Slammet hämtas 4 gånger om året av Örebro slamsug med sin stora gula bil med släp. Utsläppskrav: max 0,6 mg / l.

pH: Ett mått på hur mycket vi bidrar till försurning av våra vattendrag.  Reningskrav: inga gränser uppsatta.


Vad människan lämnar ifrån sig före rening på ett dygn i genomsnitt i Sverige:

70 gram BOD
125 gram andra partiklar
1 gram fosfor från urin
0,5 gram fosfor via avföring
0,8 gram fosfor från tvätt, disk m.m.

Du förbrukar cirka 200 liter vatten per person och dygn.